Requiescat in pace

 Posted by at 23:43
Jun 222011
 

I dag fik ræven i Tøndermarsken sin endelige dødsdom

Miljøministeren har slået fast, at ræveudryddelse er vejen frem mod en forbedret tilstand for bestandene af ynglende engfugle i Tøndermarsken:

“Med rapporten har vi politikere fået en faglig vurdering af, hvordan vi bedst forbedrer forholdene for Tøndermarskens fugle. Konklusionen er, at vi blandt andet skal reducere antallet af ræve, hvis der skal være flere fugle i Tøndermarsken. Den konklusion er grundigt dokumenteret i rapporten,” siger miljøminister Karen Ellemann i dagens pressemeddelelse.

Kovending
I tyve år forud for Naturstyrelsens nye redegørelse har den grundigt dokumenterede konklusion fra DMU, Skov- og Naturstyrelsen og de grønne organisationer ellers været, at det vigtigste element i en genoprettelse af fuglebestanden er mere vand på markerne.

Download redegørelsen fra Miljøministeriet i PDF.

Langt ude
Kender man Tøndermarsk-konfliktens historik, og har man læst rapporterne fra Danmarks Miljøundersøgelser og fra Skov- og Naturstyrelsen, er Naturstyrelsens nye redegørelse tydeligvis uendeligt langt ude i skoven – eller i marsken…

Få mere viden
Ikke mange har et indgående kendskab til sagen, der på mange måder er kompliceret, og derfor kan Miljøministeriets og Naturstyrelsens manipulation være svært at gennemskue.

Fredning afvist på forhånd
Læs mere i blogindlægget, Noget er råddent i staten Danmark, og i artiklen, Fuglekrigen fortsætter, fra efteråret, hvor Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, på det pureste afviser, at der nogensinde kan blive tale om en yderligere fredning af Tøndermarsken, selvom han netop havde været med til at iværksætte undersøgelsen af mulighederne for en yderligere fredning af Tøndermarsken:

”Vi er ikke gået med på en fredning, det kommer ikke på tale. Vi siger ´ok, så får vi belyst vilkårene for en fredning, vi får belyst, hvilke konsekvenser, økonomisk, naturmæssigt og menneskeligt, der kommer i området´. Og ja, jeg siger allerede nu, at der ikke kommer fredning på tale, men så får vi belyst vilkårene, som oppositionen har ønsket det,” sagde Eyvind Vesselbo til marsken.dk i efteråret.

Læs flere artikler om Tøndermarsken:
Justitsmord i Tøndermarsken.
Naturstyrelsen sylter aktindsigt.
Skyd ræven.

Besøg tema-hjemmesiden om Tøndermarsken, marsken.dk.

Requiescat in pace er latin for hvil i fred…

Naturbloggen på Facebook

 Posted by at 14:24
Jun 222011
 

Fremover kan du følge Naturbloggen på Facebook.

Facebook-siden bliver en repræsentant for Naturbloggen og Fotobloggen og vil indeholde fotos, artikler, links og debat om natur- og miljø.
Du er velkommen til at bidrage med debat, tips oa.

Tryk på Facebook-knappen øverst i sidebaren, eller tryk her, og besøg og tilmeld dig på Naturbloggens Facebook-side!

God fornøjelse.

Naturstyrelsen sylter aktindsigt

 Posted by at 22:58
Jun 202011
 

“Det gik desværre ikke, som præsten prædikede,” lyder det i Naturstyrelsens udsættelse af aktindsigt…

Den 16. maj søgte jeg om aktindsigt i dokumenter i sagen om yderligere fredning af Tøndermarsken, hvor Tønder Kommune i begyndelsen af maj lækkede en kontroversiel redegørelse fra Miljøministeriet.

Naturstyrelsen, der behandler sagen, har overholdt svarfristen, dikteret af offentlighedsloven, og de har bekræftet, at begæringen kunne imødekommes. Men efterfølgende har de udskudt at sende de lovede dokumenter med begrundelser som:

“Beklager – jeg har ikke kunnet samle materialet endnu. Det bliver i løbet af denne uge – dog tidligst onsdag,” og:

“Det gik desværre ikke, som præsten prædikede. Tvingende årsager gør det umuligt for mig at overholde mit løfte fra i går, så det kan først blive umiddelbart efter Pinsen. Beklager”.

Efter at have rykket dem fire gange besvarer Naturstyrelsen nu mine mails med tavshed.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har været udsat for en lignende syltning af en aktindsigtsbegæring i det samme emne om Tøndermarsken. DOF søgte aktindsigt den 12. april, men først den 10. juni modtog de en del af det materiale, de havde bedt om. Foreningen har rykket for de manglende dokumenter og søgt om aktindsigt i yderligere materiale.

Nu har jeg søgt om aktindsigt i alle begæringer om aktindsigt vedrørende den pågældende sag fra Tøndermarsken for at undersøge, om det er normal kutyme i Naturstyrelsen at udsætte behandlingen af aktindsigtssager…

Offentlighedsloven kapitel 4
Behandlingen og afgørelsen af begæringer om aktindsigt

§16, stk. 2. Er en begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Læs også artiklen Justitsmord i Tøndermarsken, og læs meget mere om Tøndermarsken her.

Grin, når gråden presser

 Posted by at 13:10
Jun 202011
 

Klima- miljø- og naturdebatten undergår ofte sig selv, og når det føles nærliggende at besvare hysteriet med afmægtigt tuderi, brug da humor som et mægtigt våben i stedet

Man skal ikke svare igen ved at kalde sin ideologiske modstander for idiot. I stedet skal man citere idioten og derved udstille indskrænkethedens dybde. Det var en af den amerikanske komiker Will Farells metoder, når han parodierede USA´s præsident George Walker Bush Jr. i løbet af de otte år, Bush sad i embedet.

Faktuelle citater sjovest
“Min instruktør sagde ‘Har du selv skrevet det? Det er jo genialt’, og jeg svarede ‘Nej, han har rent faktisk sagt det’,”
fortæller Will Farell i et interview med AP om de Bush-citater, han brugte i sit komedieshow You’re Welcome America. A Final Night With George W. Bush. Showet var en afsked med Bush-figuren ved dennes embedsperiodes udløb.

I Youtube-klippet herunder skræller en skarp Will Farell sig ind til essensen af den klimaskeptiske visdom:

Bush-visdom i Danmark
I fornem tråd med ovenstående Bush-parodi kan vi også præsentere klimaskeptiske orakler herhjemme:

“Jeg mener ikke, vi skal skælde Edison ud, fordi han opfandt pæren. Det var jo en gave til menneskeheden, at man var i stand til at tænde lys.”

Den historisk, indsigtsfulde ytring, ytret i den personlige friheds klare lys i TV2-Nyhederne, stammer fra manden, der kort før klimatopmødet i København i 2009 proklamerede, at han holdt af at komme hjem om aftenen og se lyset skinne fra alle vinduer i sit store hus: Folketingets formand, Thor Pedersen. Læs Georg Metz’ kommentar her. Der er flere guldkorn fra folketingsformanden:

“Jeg ved ikke, hvad klimaskepsis er for noget. Spørgsmålet er, hvad er det, vi ved, og hvad er teori. Hvad er det, befolkningen får at vide, og hvad er det, befolkningen tror i forhold til det, vi ved.” Læs Ritzau-telegram her.

Aktuel stupiditet
Og latterlige, men virkelige, ytringer findes også i ganske dugfriske former:

“Vi har lige set, at VTEC-bakterien menes at stamme fra en økologisk bedrift, og der er ikke dokumentation for, at det er sundere at spise økologiske varer end konventionelt dyrkede fødevarer.”

Citatet er fra Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann, der harcelerer imod de Konservatives netop offentliggjorde naturplan. Læs Michael Stoltzes kommentarer til sagen her og her.

Det kan også anbefales at læse Center for Vild Analyses artikel, At ligne Hitler, hvor der filosoferes over humor som offensivt værktøj i debatten om grænsekontrol.

Grin!
Husk, at selv i den mørkeste stund, når debatten synker under Bush-niveau, når magten ytrer uendelig indskrænkethed, og når eksperter, med forstand til at udtale sig forstandigt, karaktermyrdes: grin da højt trods tårer i øjenkrogen…

 

 

Justitsmord i Tøndermarsken

 Posted by at 11:00
Jun 172011
 

Ræven gøres til syndebuk for landbrugets udryddelse af truede fugle

Tønder Kommune lækkede i begyndelsen af maj en kontroversiel redegørelse, lavet af Naturstyrelsen, der konkluderede, at udryddelse af rævebestanden i Tøndermarsken er løsningen på den mangeårige konflikt.

Manipulation
Selvom Naturstyrelsen påstår det modsatte, er redegørelsen i direkte strid med hidtidige, faglige anbefalinger af en løsning i Tøndermarsken – både fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og fra Naturstyrelsen (den daværende Skov- og Naturstyrelse) selv.

”De (DMU red) har helt entydigt peget på, at ræve og andre rovdyr, der gør deres indhug i fuglerederne, er den helt afgørende faktor,” sagde skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen til Ritzau. Men det er en ukorrekt fremstilling af DMU´s anbefalinger.

Download DMU-rapporten i PDF

Der skal mere vand på markerne
Man behøver blot at læse konklusionen i den DMU-rapport, som Bent Rasmussen refererer til, for at konstatere, at DMU´s vigtigste prioritering er mere vand på markerne, hvis den truede bestand af ynglende engfugle skal reddes. Dernæst anbefaler DMU en regulering af rævene – ikke en næsten-udryddelse.

Sådan har konklusionen i øvrigt lydt i et par tiår, ser der er intet nyt under den sorte sol der…

Ræven spiser får
Gør man sig den ulejlighed at læse hele DMU´s rapport om tilstanden i Tøndermarsken fra 2009, kan man konstatere, at rævenes hovedfødekilde er får, og at fugle ligger langt ned på menukortet. Netop får og kreaturer udgør et kæmpe problem for ynglefuglene.

Både DMU og Naturstyrelsen har gentagne gange påpeget de alt for mange husdyr på markerne, der tramper ynglefuglenes reder og æg i smadder. Fårene tiltrækker også en masse ræve, der efterfølgende får skylden for ynglefuglenes udryddelse.

Yderligere konstateres det, at når en fuglebestand er i så ringe tilstand, som i Tøndermarsken, hvor flere arter ikke er i stand til at reproducere sig selv, bliver de ekstra sårbare over for rovdyr. Ræven udgør kun et problem fordi fuglene er i så forarmet en tilstand.

Græsset er grønnere…
En slående kontrast til problemområderne er det tilstødende, statsejede marskområde, der drives ekstensivt og huser en fuglebestand der er ti gange større – der er kun et par meter mellem områderne, og rævebestanden er den samme…

Én skyldner
Trods politisk spin, fralæggelse af ansvar, frygt for landbruget og grov manipulation er årsagen til ynglefuglenes udryddelse den samme, som hidtil: Intensivt landbrug og afvanding af marskområderne!

Læs meget mere om konflikten i Tøndermarsken på marsken.dk, og læs artikel i Jydske Vestkysten om marsken.dk her.

FAKTA: Justitsmord er en bevidst eller fejlagtig domfældelse og henrettelse af en uskyldig. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi.