Naturens valg

 Posted by at 13:01
Sep 162011
 

I naturmæssig forstand er det forhåbentligt slut med at sige ét og gøre det modsatte...

Folketingsvalget 2011 er afsluttet, og for første gang i ti år skal Danmark nu ledes af en række partier, der bekymrer sig om klima, miljø og natur

Håbet for Danmarks natur spirer med et klart, grønt folketingsflertal bestående af De Konservative, De Radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Læs hele artiklen…

Requiescat in pace

 Posted by at 23:43
Jun 222011
 

I dag fik ræven i Tøndermarsken sin endelige dødsdom

Miljøministeren har slået fast, at ræveudryddelse er vejen frem mod en forbedret tilstand for bestandene af ynglende engfugle i Tøndermarsken:

“Med rapporten har vi politikere fået en faglig vurdering af, hvordan vi bedst forbedrer forholdene for Tøndermarskens fugle. Konklusionen er, at vi blandt andet skal reducere antallet af ræve, hvis der skal være flere fugle i Tøndermarsken. Den konklusion er grundigt dokumenteret i rapporten,” siger miljøminister Karen Ellemann i dagens pressemeddelelse.

Kovending
I tyve år forud for Naturstyrelsens nye redegørelse har den grundigt dokumenterede konklusion fra DMU, Skov- og Naturstyrelsen og de grønne organisationer ellers været, at det vigtigste element i en genoprettelse af fuglebestanden er mere vand på markerne.

Download redegørelsen fra Miljøministeriet i PDF.

Langt ude
Kender man Tøndermarsk-konfliktens historik, og har man læst rapporterne fra Danmarks Miljøundersøgelser og fra Skov- og Naturstyrelsen, er Naturstyrelsens nye redegørelse tydeligvis uendeligt langt ude i skoven – eller i marsken…

Få mere viden
Ikke mange har et indgående kendskab til sagen, der på mange måder er kompliceret, og derfor kan Miljøministeriets og Naturstyrelsens manipulation være svært at gennemskue.

Fredning afvist på forhånd
Læs mere i blogindlægget, Noget er råddent i staten Danmark, og i artiklen, Fuglekrigen fortsætter, fra efteråret, hvor Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, på det pureste afviser, at der nogensinde kan blive tale om en yderligere fredning af Tøndermarsken, selvom han netop havde været med til at iværksætte undersøgelsen af mulighederne for en yderligere fredning af Tøndermarsken:

”Vi er ikke gået med på en fredning, det kommer ikke på tale. Vi siger ´ok, så får vi belyst vilkårene for en fredning, vi får belyst, hvilke konsekvenser, økonomisk, naturmæssigt og menneskeligt, der kommer i området´. Og ja, jeg siger allerede nu, at der ikke kommer fredning på tale, men så får vi belyst vilkårene, som oppositionen har ønsket det,” sagde Eyvind Vesselbo til marsken.dk i efteråret.

Læs flere artikler om Tøndermarsken:
Justitsmord i Tøndermarsken.
Naturstyrelsen sylter aktindsigt.
Skyd ræven.

Besøg tema-hjemmesiden om Tøndermarsken, marsken.dk.

Requiescat in pace er latin for hvil i fred…

Jun 092011
 

Nationalpark Vadehavet administreres af landmænd, fritidsorganisationer og erhvervsinteresser

Udsigten over Vadehavet er næsten uendelig med naturambitioner, der fortoner sig i horisonten...

Det nye råd for Nationalpark Vadehavet er netop ved at være på plads, og naturens repræsentanter er til at overse. Ud af rådets 31 medlemmer kommer 1 fra en natur- og miljø-interesseorganisation – Dansk Botanisk Forening.

Videnskaben er sparsomt repræsenteret med et medlem fra DMU og et medlem fra GEUS.

Sammenstillet med bestyrelsen, hvor kun tre ud af 13 medlemmer kommer fra grønne organisationer, er det vanskeligt at forestille sig nationalparklovens bevingede ord om natur omsat til praksis i Nationalpark Vadehavet.

Konstateringen er ikke ny, men sammensætning af bestyrelse og råd fjerner enhver tvivl, og påstanden om det modsatte klinger hult med tre landmænd, den ene er formand, og fire venstreborgmestre i bestyrelsen og et råd stort set bestående af lokale erhvervsinteresser, turisme og landbrug.

De fire første punkter i nationalparklovens formålsparagraf handler om natur:

§ 1. Lovens formål er ved oprettelse af nationalparker at
1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning,
2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,
3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,
4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier.

Nationalparkloven fortæller, at “Nationalparkrådet er rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.”

Nu er det slået fast med syvtommersøm, at naturen i Nationalpark Vadehavet ikke er en sag af større betydning

Læs mere om emnet:
Arterne forsvinder – hvor seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra DMU tvivler på naturindsatsen i nationalparkerne.
Nationalparkerne skal være turistmagneter – hvor turistcheferne klapper i hænderne over nationalparkbegrebet.
De skal være vilde – hvor bla. Michael Stoltze fortæller om alt det, nationalparkerne kan være for naturen, men ikke er det…

Deltag også i nationalparkdebatten på FACEBOOK!

Mar 302011
 

Interview med Nils Wilhjelm, formand for Wilhjelm-udvalget, tidligere konservative industriminister og formand for Industrirådet. Her fortæller han om rapporten, om nationalparkerne og om, hvilken indvirkning udvalgets arbejde har haft på dansk miljøpolitik.

Download Wilhjelmrapporten i PDF.

I 2001 udkom Wilhjelmudvalget med den rapport, der af mange betragtes som startskuddet på oprettelsen af nationalparker i Danmark. Men rapporten anbefalede ikke nationalparker – tværtimod.

”En rig natur i et rigt samfund” er den korrekte betegnelse for Wilhjelmudvalgets omfattende udredning af den danske natur, som blev iværksat af den daværende miljøminister, Svend Auken på baggrund af OECD’s kritik af den manglende danske indsats på miljøområdet.

Internationale standarder skal følges
En nationalpark er i international forstand et stort, sammenhængende, naturligt økosystem med vild natur uden væsentlig kulturel indflydelse. Det er kriterier, som Danmark ikke kan leve op til ifølge formand, Nils Wilhjelm:

”I udvalget talte vi selvfølgelig om nationalparker i relation til den internationale IUCN-klassifikation, og på grund af den omstændighed at alt vores natur er kulturpåvirket, var det min klare opfattelse, og det blev også udvalgets klare opfattelse, at der skulle være tale om nationale naturområder – sammenhængende naturområder, og at man skulle have respekt over for den internationale klassificering af nationalparker, som vi under ingen omstændigheder kunne falde ind under”.

Mere naturbeskyttelse
Formanden for Wilhjelmudvalget pointerer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem det standpunkt, som rapporten er udtryk for og nationalparkernes udformning:

”Rapporten tager udgangspunkt i det naturmæssige, hvor beskyttelsesdelen fylder meget, og hvor benyttelsesdelen – friluftsliv og så videre – ikke fylder ret meget. Tager man udgangspunkt i vores rapport, ville, hvis ikke lige frem loven, så i hvert fald de bekendtgørelser, som man laver i tilknytning til hver enkelt nationalpark, have været anderledes”. Nils Wilhjelm konstaterer:

”Der er jo dårligt nok tale om prioritering mellem, at det væsentlige, ved en nationalpark, er at beskytte naturen og så benyttelsesdelen. Der er, efter min mening, kommet en skæv balance, da fortolkningen af bekendtgørelserne for hver enkelt nationalpark ikke giver en kraftig indikation af, at det handler om at beskytte den værdifulde natur, og at benyttelsen skal beskytte naturen”.

Læs hele artiklen på natpark.dk!

Hvad er en nationalpark?

 Posted by at 13:49
Mar 132011
 

Logoet og bestyrelsen er selvfølgelige elementer i en dansk nationalpark. Det naturbevaringsmæssige indhold følger - måske - hen ad vejen...

Begrebet nationalpark er ikke en beskyttet titel. Har man lyst, kan man udnævne sin egen baghave som nationalpark, og derfor findes der internationale retningslinjer for, hvad en nationalpark bør være

Umiddelbart er det ret simpelt at definere nationalpark-begrebet. IUCN (Den Internationale Union for Naturbeskyttelse) har sammen med FN udstukket klare retningslinjer og definitioner for naturbeskyttelse…

Læs hele artiklen på natpark.dk.